Obchodní podmínky

Následující obchodní podmínky se vztahují na nakupování a objednávání služeb dostupných na internetové adrese www.krasnepobyty.cz, služby provozuje Rapid & Smart s.r.o. Obchodní podmínky doplňují smlouvu, kterou uzavírá zákazník s prodávajícím.

Společnost Rapid & Smart s.r.o. nabízí služby v oblasti zprostředkování pobytů.

Identifikační údaje

Rapid & Smart s.r.o.
Sídlo: Pernerova 168, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí, Česká republika
IČ: 28821785, DIČ: CZ28821785.
Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 29520.

dále označován jako „zprostředkovatel"

Kontaktní údaje

Rapid & Smart s.r.o.
Pernerova 168, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí, Česká republika
Telefon: +420 774 321 784
E-mail: info@krasnepobyty.cz

Vymezení právních vztahů

Právní vztahy mezi zprostředkovatelem a zákazníkem – objednatelem, těmito obchodními podmínkami neupravenými, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění – občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a platnými předpisy upravujícími vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem. Případné úpravy těchto podmínek, které musí být v souladu se zákonem, musí být schváleny oběma smluvními stranami písemnou formou.

Vznik kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem. Zprostředkovatel na základě objednávky zašle e-mailem zákazníkovi potvrzení objednávky.
 2. Objednáním dárkového poukazu na pobyt (dále jen „dárkový poukaz") objednávající bezvýhradně akceptuje tyto obchodní podmínky. Neznalost obchodních podmínek zákazníka neomlouvá. Na obchodní podmínky je zákazník upozorněn při objednávce.
 3. Zprostředkovatel na žádost dodá doklad o zaplacení.

Vymezení smluvních vztahů

 1. Zprostředkovatel se zavazuje doručit objednavateli dárkový poukaz určený k uplatnění objednané služby a zprostředkovat objednavateli objednaný pobyt (dále jen služba). Objednavatel se zavazuje zprostředkovateli zaplatit smluvní cenu. Dárkový poukaz může objednavatel koupit pro sebe nebo pro třetí osobu (dále jen „obdarovaný").
 2. Dárkový poukaz je platný do okamžiku poskytnutí objednané služby, při respektování doby platnosti uvedené na dárkovém poukazu. Průvodní dopis obsahuje podrobný popis objednané služby a informace o těchto všeobecných obchodních podmínkách.

Cena služby

Ceny uvedené na www.krasnepobyty.cz jsou uvedeny bez případných poplatků. Uvedené ceny jsou včetně DPH. K celkové ceně zboží může být dle výběru objednatele přičten poplatek za poštovné a vybraný způsob platby.

Objednání, dodání a rezervace služeb

 1. Objednáním dárkového poukazu se přitom rozumí: objednávka dárkového poukazu prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách www.krasnepobyty.cz nebo e-mailem na adrese info@krasnepobyty.cz.
 2. Místem dodání dárkového poukazu je adresa uvedená objednavatelem v jeho objednávce, případně e-mailová adresa. Zprostředkovatel není zodpovědný za ztrátu nebo zpožděné doručení dárkového poukazu přepravcem nebo za chybné kontaktní údaje uvedené objednatelem.
  Za doručení dárkového poukazu se považuje jeho převzetí objednavatelem nebo obdarovaným, nebo jinou oprávněnou osobu, která se v době doručení zdržuje na adrese dodání uvedené v objednávce.
 3. Službu je nutno vyčerpat do uplynutí doby platnosti dárkového poukazu. Platnost poukazu je vyznačena na samotném dárkovém poukazu.
 4. Po uplynutí této lhůty příjemce služeb ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu, pokud s ním písemně nebude dohodnuto jinak.
  Platnost dárkového poukazu lze prodloužit o 6 měsíců zdarma – toto je nutno dohodnout e-mailem nejpozději v posledním týdnu platnosti poukazu.
 5. Rezervace konkrétního termínu a místa poskytnutí služeb musí být dohodnuta s provozovatelem, a to nejméně dva týdny před samotným poskytnutím služeb, případně ve lhůtě delší, pokud je tak stanoveno v popisu služby (na internetových stránkách nebo v průvodním dopisu). Rezervace může být ale učiněna až poté, co byla uhrazena cena poskytovaných služeb.

Platební a doručovací podmínky

 1. Cena za způsob platby a dopravu se řídí následujícím sazebníkem (provedením platby je myšleno připsání platby na účet zprostředkovatele):
  1. Platba převodem, doručení dárkového certifikátu e-mailem (zdarma)
   Po provedení platby převodem bude na objednatelem uvedený e-mail doručen Dárkový poukaz a Průvodní dopis ve formátu k vytištění. Součástí není dárková krabička ani dárky zdarma.
  2. Platba převodem, doručení dárkového certifikátu poštou (100 Kč)
   Po provedení platby převodem bude na objednatelem uvedenou korespondenční adresu odeslán Českou poštou dárkový balíček obsahující Dárkový poukaz, Průvodní dopis, Dárkovou krabičku a popis pobytu.
  3. Platba dobírkou, doručení dárkového certifikátu poštou (200 Kč)
   Na objednatelem uvedenou korespondenční adresu bude na dobírku odeslán Českou poštou dárkový balíček obsahující Dárkový poukaz, Průvodní dopis, dárkovou krabičku a popis pobytu.
 2. V ceně dárkového poukazu dále není zahrnuto pojištění a doprava objednatele na místo plnění, ani další náklady objednavatele spojené s plněním objednané služby.
 3. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo jednostranně zvýšit cenu dárkového poukazu v případě navýšení cen dodavatelů a provozovatelů objednaných služeb o 10% a více. Objednavatel je povinen zaplatit zprostředkovateli rozdíl v ceně nejpozději v den sjednaného termínu pobytu nebo může od smlouvy odstoupit, nebo si z nabídky zprostředkovatele vybrat jiný pobyt.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uživatel služby (dále jen obdarovaný) se účastní objednané služby výlučně na svou vlastní odpovědnost, s přihlédnutím ke svému zdravotnímu stavu a fyzické způsobilosti. Informace o případných omezeních, která se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informacích v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového poukazu.
 2. Obdarovaný si je povinen zajistit všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby (např. řidičský průkaz, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce). Seznam potřebných dokladů mu bude oznámen nejpozději při rezervaci. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.
 3. Obdarovaný má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání pobytu. Pokud tak neučiní, je služba považována za vybranou bez jakékoliv náhrady škody.
 4. Obdarovaný má povinnost předložit a odevzdat poskytovateli dané služby dárkový poukaz.
 5. Obdarovaný mladší 18-ti let má povinnost zajistit souhlas zákonného zástupce. Všechny osoby mladší 15-ti let se musí dostavit na místo čerpání aktivity nebo akce v doprovodu dospělé osoby.
 6. Obdarovaný odpovídá za škodu či újmu na zdraví způsobenou sobě nebo jiné osobě při nevhodném chování nebo nedodržením pokynů, se kterými byl seznámen před uskutečněním služby. Je povinen uhradit plnou výši způsobené škody.
 7. Zprostředkovatel se zavazuje zajistit objednanou službu objednavatelem v předem domluveném termínu.
 8. Dárkový poukaz není možné směnit za peníze.

Storno rezervace

 1. Storno rezervace ze strany objednavatele je možné učinit bezplatně nejpozději 20 pracovních dní před rezervovaným termínem. U storna provedeného objednatelem v kratším termínu se smluvní strany dohodly na storno poplatku ve výši 100% z kupní ceny poukazu.
 2. Storno rezervace ze strany zprostředkovatele je možné učinit bezplatně nejpozději 5 pracovních dní před rezervovaným termínem. Pro storno provedené zprostředkovatelem v pozdějším termínu se smluvní strany dohodly na zajištění náhradního termínu v nejbližším možném období.

Odstoupení od smlouvy

 1. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
 2. Objednatel může od smlouvy odstoupit:
  1. v případě porušení povinností zprostředkovatele stanovených v těchto podmínkách,
  2. na základě zákona č. 89/2012 Sb., – občanského zákoníku nejpozději do 14 dnů od odeslání objednávky, pokud již nenastalo plnění služeb.
 3. Zprostředkovatel může od smlouvy odstoupit:
  1. v případě porušení povinností objednavatele nebo oprávněného držitele dárkového poukazu stanovených smlouvou těchto podmínkách bez náhrady škody,
  2. z důvodu zrušení poskytování nabízených akcí nebo aktivit poskytovaných třetími stranami, o čemž je zprostředkovatel povinen informovat oprávněného držitele dárkového poukazu nebo objednavatele nejpozději v den rezervace. V takovém případě nahradí zprostředkovatel objednavateli službu v plné výši prostřednictvím jiné akce nebo aktivity ve stejné hodnotě.

Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, kdy se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR.

Komunikace

Veškeré náklady na komunikaci se řídí běžnými tarify operátora.

Ochrana osobních dat

 1. Veškeré nakládaní s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním závazné objednávky dává zákazník prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a údajů o svých učiněných nákupech. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními daty zákazníků důvěrně, veškeré údaje slouží výhradně pro potřeby prodávajícího.
 2. Osobní údaje získané prodávajícím v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou dále poskytnuty žádné třetí straně, tj. nebudou předávány, prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.
 3. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům uvedených v rámci koupě využití zprostředkovaných služeb a jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník má kdykoliv právo požádat prodávajícího o vymazání svých osobních údajů z databáze. Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kontaktujte prodávajícího na e-mailu info@krasnepobyty.cz.

Závěrečná ustanovení

 1. Další vztahy mezi zprostředkovatelem a objednavatelem, neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí platnými příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na stránkách zprostředkovatele podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo použity bez jeho písemného souhlasu.
 3. Fotografie použité v informačních materiálech společnosti k nabízeným akcím a aktivitám mají pouze informační charakter, poskytované akce a aktivity a v nich použité auta, lidé, stroje, vybavení a okolí se mohou ve skutečnosti lišit.
 4. Poskytované slevy, kuponové slevy, poukazy, poukázky, facebook slevy, zaměstnanecké slevy (případně jakékoliv další slevy) nejdou vzájemně sčítat. Slevy nelze poskytnout ani na již zlevněné zážitky. Vždy platí jen jedna sleva na uvedený pobyt.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2009, dne 1. 1. 2014 došlo ke změnám dle platného zákona č. 89/2012 Sb., – občanského zákoníku.

Společnost Rapid & Smart s.r.o. se stala majitelem serveru dne 19. října 2018.

Pobytový filtr

Najděte si svůj romantický pobyt dle vašich možností

Pobyty do schránky

Zaregistrujte se pro zasílání novinek, tipů, slev a akcí

OK

Spolupracujeme

Naši hrdí partneři. Chcete-li být v naší partě, kontaktujte nás.

FilmCity.cz i-puzzle.cz eDekor.cz
Spodní prádlo | Prádlo Elegant Nakladatelství JOTA, s.r.o. Žijemesportem.cz
Zobrazit všechny partnery

Kontaktujte nás

Jsme Vám k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Rapid & Smart s.r.o.

Tel.: +420 774 321 784

E-mail: info@krasnepobyty.cz
Internet: www.krasnepobyty.cz

Napište nám, co byste si přáli, co Vás zajímá nebo se s námi podělte o Vaše tipy na krásné pobyty.

Krásné zážitky

Krásné zážitky

Vychutnejte si ty nejlepší zážitky. Prožijte adrenalin na zemi, ve vodě či v oblacích, vyzkoušejte si romantiku či masáže – prostě si užijte naplno Krásné zážitky.

Překrásné dárky

Překrásné dárky

Hledáte místo plné krásných a originálních dárků? Vyzkoušejte Překrásné dárky, kde najdete levné i hodnotné dárky, stejně jako dárky pro speciální příležitosti.